Executive Committee

Title Name Phone Number Email
Officers
President Saroj Madhani 508-633-6237 sarojmadhani@gmail.com
Vice president Bharat Shah 978-764-6777 bharats@yahoo.com
Treasurer Parul Sanghvi 978-459-2095 pmsanghvi@gmail.com
Secretary Rachna Shah 603-812-1596 rshah1112@gmail.com
Directors
Director Maya Shah 978-852-2150 Mayanashua@yahoo.com
Director Deval Kamdar 978-409-1450 devalkamdar@dbhealthcare.com
Director Eshani Shah 781-956-5955 eshanishah@gmail.com
Director Nilu Jariwala 781-626-3947 nilutenu@gmail.com
Director Premal Trivedi 978-828-5830 trivedipremal1@gmail.com
Director Shrenik Shah 978-590-1843 shrenik_k_shah@yahoo.com